Přihlášení

zůstat přihlášen na tomto počítači
Nemáte ještě vytvořený účet? Zaregistrujte se! Nebo jste zapomněli heslo?

Obnovení zapomenutého hesla


Registrace nového uživatele

muž žena souhlasím se všeobecnými podmínkami užívání služby
DALŠÍ

STRUČNĚ
|||
5:00
|||
6:00
DOQ SOBOTA 24.2.
06:30
DOK
07:00
DOK
+
Vzdušní souboje. Nejvìtší bitvy. Nejodvážnìjší piloti. Vše, co se odehrálo ve vzduchu, a to byla I., nebo II. svìtová, korejská, nebo vietnamská válka! Náš premiérový seriál se stane napínavìjším s použitím vyprávìní pilotù tìchto dob a použitím poèítaèové animace.
08:00
DOK
|||
9:00
DOQ DNES
09:00
DOK
+
Tento seriál nás seznámí s rùznými moøskými plavidly, které v prùbìhu vìkù zmizeli v hlubinách a pokusy moderní vìdy o jejich záchranu.
DOQ ZÍTRA
09:00
DOK
+
Tento seriál nás seznámí s rùznými moøskými plavidly, které v prùbìhu vìkù zmizeli v hlubinách a pokusy moderní vìdy o jejich záchranu.
DOQ SOBOTA 24.2.
11:00
DOK
+
Vzdušní souboje. Nejvìtší bitvy. Nejodvážnìjší piloti. Vše, co se odehrálo ve vzduchu, a to byla I., nebo II. svìtová, korejská, nebo vietnamská válka! Náš premiérový seriál se stane napínavìjším s použitím vyprávìní pilotù tìchto dob a použitím poèítaèové animace.
DOQ NEDĚLE 25.2.
10:00
DOK
+
Na morálku moderního svìta má sedm hlavních høíchù vážný vliv. Jak je ale popisují køesanství, islám a judaizmus. A proè si mnozí myslí, že mají ještì vìtší význam, než deset pøikázání? Pokud se opravdu blíží apokalypsa, sedm hlavních høíchù je možné vnímat také jako „pøíruèku pøipravenosti na nebezpeèné situace”...
11:00
DOK
|||
12:00
DOQ ZÍTRA
14:00
DOK
+
Seriál nám pøiblíží více než 400 let americké historie, od roku 1607,kdy byl založen Jameston, první anglická usedlost, až do dnešních dní. Pomocí hercù odìných v dobových kostýmech a speciálních poèítaèových efektù pøipomene mnoho dùležitých historických událostí, které mìli vliv na historii USA.
DOQ NEDĚLE 25.2.
12:00
DOK
+
Vzdušní souboje. Nejvìtší bitvy. Nejodvážnìjší piloti. Vše, co se odehrálo ve vzduchu, a to byla I., nebo II. svìtová, korejská, nebo vietnamská válka! Náš premiérový seriál se stane napínavìjším s použitím vyprávìní pilotù tìchto dob a použitím poèítaèové animace.
14:00
DOK
|||
16:00
DOQ DNES
16:00
DOK
+
Tento seriál pøináší divákùm obøady a rituály, které lidé provádìli v minulosti, jako ještì žádný jiný seriál døíve. Odhalíme, jakým zpùsobem se tyto rituály podílely na formování kultury, vyvolávali války a donutily vzkvétající øíše padnout na kolena.
DOQ ZÍTRA
16:00
DOK
+
Tento seriál pøináší divákùm obøady a rituály, které lidé provádìli v minulosti, jako ještì žádný jiný seriál døíve. Odhalíme, jakým zpùsobem se tyto rituály podílely na formování kultury, vyvolávali války a donutily vzkvétající øíše padnout na kolena.
DOQ PÁTEK 23.2.
16:00
DOK
+
Tento seriál pøináší divákùm obøady a rituály, které lidé provádìli v minulosti, jako ještì žádný jiný seriál døíve. Odhalíme, jakým zpùsobem se tyto rituály podílely na formování kultury, vyvolávali války a donutily vzkvétající øíše padnout na kolena.
17:00
DOK
+
Vesmír a vše kolem nìj se pro lidi mohl zdát nepochopitelným a nepoznatelným... do teï! My se totiž na kanálu DoQ pustíme po stopách nejvìtších záhad! Vesmír - zcela nový seriál pouze ve vysílání kanálu DoQ!
DOQ NEDĚLE 25.2.
16:00
DOK
+
Na náhorní plošinì v gize archeologové naleznou obøí pyramidu. Jak se dostávají èím dál hloubìji, dùkazy v komorách ukazují, že je to ètvrtá ztracená pyramida v gize… jeho výstavba pøed pìti tisící lety byl závod s èasem. Faraon Radjedef, který vládl pouhých sedm let, se rozhodl, že si nechá postavit hezèí a vìtší památník než má jeho nenávidìný otec Khufu…
|||
20:00
DOQ DNES
20:00
DOK
22:00
DOK
23:00
DOK
+
"V roce 1898 nalezl farmáø z Minnesoty pøi kácení stromù na svém pozemku obrovský kámen, na nìm tajemné runy. Tento kámen, který dnes známe jako „Kensingtonský runový kámen"" vypráví o získání pùdy a o vraždì ... z roku 1362. I když mnozí toto považují za jakýsi podvrh, podle nových dùkazù je pøedstavitelné, že je pravý a dokazuje, templáøští rytíøi již 100 let pøed Kolumbem objevili Ameriku a možná pøitom s sebou vzali také nejvìtší poklad historie ... Svatý Grál. "
DOQ ZÍTRA
20:00
DOK
22:05
DOK
+
Vesmír a vše kolem nìj se pro lidi mohl zdát nepochopitelným a nepoznatelným... do teï! My se totiž na kanálu DoQ pustíme po stopách nejvìtších záhad! Vesmír - zcela nový seriál pouze ve vysílání kanálu DoQ!
DOQ PÁTEK 23.2.
20:00
DOK
22:05
DOK
+
Tento seriál nás seznámí s rùznými moøskými plavidly, které v prùbìhu vìkù zmizeli v hlubinách a pokusy moderní vìdy o jejich záchranu.
DOQ SOBOTA 24.2.
20:00
DOK
+
Na náhorní plošinì v gize archeologové naleznou obøí pyramidu. Jak se dostávají èím dál hloubìji, dùkazy v komorách ukazují, že je to ètvrtá ztracená pyramida v gize… jeho výstavba pøed pìti tisící lety byl závod s èasem. Faraon Radjedef, který vládl pouhých sedm let, se rozhodl, že si nechá postavit hezèí a vìtší památník než má jeho nenávidìný otec Khufu…
|||
00:00
DOQ ZÍTRA
04:00
DOK
+
Vzdušní souboje. Nejvìtší bitvy. Nejodvážnìjší piloti. Vše, co se odehrálo ve vzduchu, a to byla I., nebo II. svìtová, korejská, nebo vietnamská válka! Náš premiérový seriál se stane napínavìjším s použitím vyprávìní pilotù tìchto dob a použitím poèítaèové animace.
DOQ PÁTEK 23.2.
01:00
DOK
+
Vzdušní souboje. Nejvìtší bitvy. Nejodvážnìjší piloti. Vše, co se odehrálo ve vzduchu, a to byla I., nebo II. svìtová, korejská, nebo vietnamská válka! Náš premiérový seriál se stane napínavìjším s použitím vyprávìní pilotù tìchto dob a použitím poèítaèové animace.
03:00
DOK
04:00
DOK
+
Vzdušní souboje. Nejvìtší bitvy. Nejodvážnìjší piloti. Vše, co se odehrálo ve vzduchu, a to byla I., nebo II. svìtová, korejská, nebo vietnamská válka! Náš premiérový seriál se stane napínavìjším s použitím vyprávìní pilotù tìchto dob a použitím poèítaèové animace.
DOQ PONDĚLÍ 26.2.
00:30
DOK
01:00
DOK
+
Zemìtøesení o síle 8 Richterové škály se objeví v prùmìru jednou za rok, o síle 9, jednou za dvacet let. O síle 10? Tedy, takové ještì v historii nebylo zaznamenáno. Ve filmu vìdci poskytnou náhled do toho, co by se stalo, kdyby naši zem postihlo zemìtøesení síly zhruba 10 stupnì, což dle posledních výzkumù vùbec není nepøedstavitelné. Z výsledkù nových pokusù a rozhovorù s nejlepšími vìdci zabývajícími se zemìtøesením se dozvíme, že v bezprostøedním ohrožení obøího zemìtøesení se nachází víc než tøi miliardy lidí…
03:00
DOK
04:30
DOK